Sprzęt geodezyjny

sprzęt geodezyjny Firmowy

GPS Topcon GR3 FC250

GPS jest wykorzystywany do szeregu prac geodezyjnych, dla których wymagana dokładność nie przekracza 3 cm (np. mapa sytuacyjno-wysokościowa, prace związane z ewidencją). Jedynym warunkiem, który musi być spełniony jest dostęp do satelitów. Przy pomiarach należy unikać przeszkód terenowych takie jak wysokie drzewa, budynki, linie wysokiego napięcia oraz innych przeszkód, które mogą zakłócić sygnał docierający do odbiornika.

GPS geodety działa podobnie jak GPS w samochodzie, jednak jest on o wiele dokładniejszy. Jego praca polega na pomiarze czasu dotarcia sygnału radiowego z satelitów do odbiornika. System GPS umożliwia lokalizację z wykorzystaniem pomiaru GPS-RTK z dokładnością 3 cm (składowa pozioma) i 5 cm (składowa pionowa).

gps
topcon gpt

Tachimetr elektroniczny Topcon GTP 7503

Tachimetr jest instrumentem geodezyjnym wykorzystywany przy pracach, gdzie dokładność GPS-u nie jest wystarczająca oraz w miejscach niedostępnych dla pomiaru GPS, np. w lasach czy w miastach o wysokiej zabudowie. Tachimetrem dokonuje się pomiaru kątów poziomych, kątów pionowych oraz odległości. Instrument służy do „masowego” pomiaru położenia punktów w terenie. Aktualnie używa się tachimetry elektroniczne w których pomiar kątów poziomych i pionowych wykonywany jest automatycznie, a odległość mierzona jest z użyciem wbudowanego dalmierza elektrooptycznego. Do pomiaru odległości potrzebny jest pryzmat od którego odbijana jest fala wysyłana przez dalmierz fazowy zamontowany w instrumencie. Odbita fala trafia do dalmierza i na podstawie różnic faz obliczana jest odległość. Nowoczesny tachimetr elektroniczny wyposażony jest w: klawiaturę alfanumeryczną, wyświetlacz ciekłokrystaliczny, mikrokomputer, rejestrator, port do połączenia z komputerem oraz oprogramowanie. Tachimetr przed przystąpieniem do pracy powinien być zrektyfikowany oraz posiadać aktualne świadectwo kalibracji. Tak przygotowany tachimetr osiąga dokładności na poziomie +-1 mm, zatem kilkanaście razy większe od GPS.

Niwelator kodowy Sokkia SDL 50

Jest trzecim instrumentem obok GPS-u i tachimetru który jest niezbędny geodecie. Służy on do pomiaru różnic wysokości pomiędzy punktami terenowymi. Geodeta aby wykonać pomiar ustawia i przymocowuje za pomocą śruby sprzęgającej niwelator na statywie, poziomuje go i dopiero wtedy może wykonać pomiar po uprzednim wycelowaniu na środek łaty ustawionej pionowo. W większości dostępnych niwelatorów na rynku w środku niwelatora zamontowany jest kompensator. Jest to urządzenie, które zapewnia automatyczne poziomowanie osi celowej lunety w zakresie działania.

niwelator